VELE BERICHTEN, VERHALEN EN ADVERTENTIES UIT DIVERSE KRANTEN
in de periode van 1801 tot 1825

1801: TE KOOP: o.a. no. 3:  Een TUIN met allerlei Vruchtboomen en een zeer vrolyk Tuinhuis, tusschen de Stads Muur en Gracht..... 

1803: Uit de hand te koop een Kerkorgel, 'welks opstand fraai in 't gezicht is, en welks kassen, blaasbalgen, laden &c. eiken en wagenschots hout zyn'

1803: '...….goede tafel, inwooning, stoppen en bewasschen , en het verder zindelyk onderhoud der jonge lieden.

1804: …….'is in Deutichem van zyn vrouw en kinderen weggegaan: ….. zynde niet wel by zyn verstand,...….
die dezelve levend of dood te recht brengt by zyn vrouw zal eerlyk beloond worden'.

1801: Christoffel Jacob Cremer oud burgemeester overleden.

1804: HUIS en HAVESATHE 'de Kemmenae' genaamd te koop.

1805: Fransche Mademoiselle-Plaats benevens het Jonge Heeren-School en Kostschool-Houders-Plaats,....

1804: …..heeft zich verplicht bevonden deeze beroeping na eenige dagen beraad in de vreeze des Heeren aan te nemen....

1806: Door den Molenaar Martinus ten Holder wordt gemalen, zonderde behoorlijke Billetten zijn gevonden.

1806: Havezathe 'de Kemnade opnieuw te koop.

1807:  Werd gedagvaard Anthony Sachtleven gewoond hebbende te Doetichem, doch thans voortvluchtig, >>

1808: bij de Homburger-poort, te Doetinchem, een zak met rogge-meel in beslag genomen.

1808:
Gedeserteerd, Willem Hendrik ten Otter geboren te Deutichem

1809:  Gedeserteerd, Willem Jansen, jager,  zoon van Jan en Katharina Zwaanders,  geboren te Doetinchem.

1811: In beslagname zonder vereiste documenten.

1813: Gerret Hendrik Sagleven koopt molen voor 1010 franken.

1813: Openbare veiling van goederen, behorende  tot de nalatenschap van wijlen Johannes Wilhelm Schneider en zijn vrouw Geertruid Janssen.

1812: Vertrektijden Postkar van Doetinchem tot Arnhem worden aangepast. 

1812:  Admiraal Ver Heul verpacht enkele grondstukken.

1813:
H. Ziemelink, Herbergier aan de Wiemelink onder den Slangenborgh

1813: 
Publieke verkoop een huis aan de
Hezestraat bewoond door B. Blom

1814:  verkoop Huis, hof en schuur no. 20, staande aande en gelegen
in de Homburgerstraat te Doetinchem

1815:  Aanbesteding, het afbreken van een oud Muurwerk en het aanleggen van eenen weg voor eenen der Stads Poorten; 

1815:  Het Erve en Goed Polkamp en het Erve en Naafs zullen publiekelijk worden geveild te gunste van de gereformeerde Diaconie van Doetinchem.

1815: aanbesteding van de nodige olie ter verlichting der straat-lantaarns

1815:  Aanbesteding: Het maken van een nieuw Kruis met deszelfs toebehoren in eene der Stads Wind-Koorn-Molens;

1817: concert voor de armen brengt ruim 100 gulden op.

1815: 
De heren Officieren krijgen een feestavond aangeboden op het stadhuis.

1816: 
Burgemeester Cremer van Doetinchem staat garant voor de aangeboden hulp die wordt aangeboden voor een door brand ontredderd gezin.

1816:  Door een sterfgeval te koop in Doetinchem: LEERLOIJERIJ EN LIJNKOKERIJ

1817:  Finale verkoop van o.a. huis met een complete Grutterij op de Markt in stad Doetinchem.

1817:  Viering 3de eeuwfeest der hervorming volgens de leer van Luther.

1819:  Een geluk bij een groot ongeluk!  (Zie ook onderste gedeelte.)

1817:  Verkoop goederen van wijlen den Heer G. Luitjes.

1818:  Aanbesteding nieuwe brug over de Rozegaarsbeek.

1818:  Openbare verkoop van huis en hof gelegen aan de Waterstraat voorheen Kazerne voor de Gendarmerie.

1820:  Failliete boedel van C. Driessen, Koopman te Doetinchem

1819:  …...mij nalatende vijf kinderen, die slechts gedeeltelijk hun verlies beseffen.

1820:  >
200 gulden beloning
voor diegene die de brandstichter openbaart.

1820:  Logeabel HUIS te Koop staande in 't best van de Stad Doetinchem, in de nabijheid van Zutphen en Doesburg gelegen.

1821:  TE KOOP HEERENHUIS EN ERVE,
…... staande in het best van de Stad Doetinchem, 2½ uur van Doesburg, 4 uren van Zutphen en 5 uren van Arnhem.

1821:  Te Doetinchem, een aangenaam Land-Steedje…. waar het zeer Goedkoop leven is, en uitmuntende Scholen zijn...

1821: Geijkte koperen en ijzeren gewichten te koop.

1821:  STEEN-FABRIEK te koop.

1822: Te Doetinchem Bliksem in de toren geslagen.

1822: Reparatie aan de Nederduitsche en Latijnsche School.

1823:  .… begint zich het inundatie-water langs den Ouden Yssel, te Doetinchem en Keppel reeds aanmerkelijk te openbaren.

 

< 1823:  Het huis no. 81 staande aan de Boliestraat is ingezet op achttien guldens.

 

1823: Huize 'Slingevliet' vraagt vaste TUINMAN

1823; getrouwd op Huize SLINGERVLIET

1824:  Uit de hand te koop: een modern en spatieus Huis, sedert drie jaren veel vertimmerd en gemoderniseerd, ......

1824:  Publieke veiling van wee kapitale WOONHUIZEN aan de Markt
en in de Homburger straat.

1824:  Het behaagde den wijzen en liefderijken God, …...

OP PAGINA 3  KUNT U DE VOLGENDE BERICHTEN EN ADVERTENTIES BEKIJKEN